Cele, misja, statut

"Czymże bez ciebie bylibyśmy nie tylko my, ale czym byłoby w ogóle ludzkie życie? Tyś pozakładała miasta, ty rozproszonych ludzi powołałaś do życia społecznego, ty zespoliłaś ich między sobą najpierw przez wspólne osiedla, później przez małżeństwa, a wreszcie przez wspólnotę mowy i pisma. Tyś wynalazczynią praw, nauczycielką dobrych obyczajów i ładu."
Marcus Tullius Cicero Disputationes Tusculanae 

 • Misja

  Misja Fundacji Cultura Animi jest zbieżna z pierwotnym znaczeniem apostrofy Cycerona. Chcemy udoskonalać stan i zasoby polskiej kultury, pielęgnować to, co jest w niej najcenniejsze, szczególnie w wymiarze muzyki. Chcemy też wspierać kształcenie artystyczne utalentowanej młodzieży oraz podnosić ogólny poziom wykształcenia kulturalnego w społeczeństwie. Pragniemy, aby młodzi muzycy byli lepiej przygotowani do wejścia w życie profesjonalnego artysty, aby mieli możliwość częstego kontaktu z publicznością oraz innymi zawodowymi muzykami i orkiestrami. Chcemy tworzyć odpowiednie warunki dla popularyzacji muzyki młodych polskich kompozytorów, zarówno w kraju jak i za granicą. Zależy nam na promowaniu muzyki oraz jej wykonawców. W sposób szczególny chcemy kultywować i popularyzować muzykę sakralną, która niesie w sobie niezwykłe bogactwo artystyczne i religijne. Wychodzimy także do szerokiej publiczności, odbiorców organizowanych przez nas koncertów, przeglądów i festiwali. W tym kontekście jesteśmy animatorami kultury w szerokim wymiarze.

 • Cele

  - krzewienie kultury artystycznej w społeczeństwie oraz propagowanie jej,

  - promocja muzyki i jej wykonawców oraz wspieranie wydarzeń artystycznych,

  - upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji artystycznej oraz jej wspieranie,

  - promowanie oraz wspieranie uzdolnionej i utalentowanej artystycznie młodzieży,

  - upowszechnianie i popularyzacja muzyki sakralnej,

  - budowa, naprawa i konserwacja oraz rekonstrukcja instrumentów w obiektach sakralnych.

 • Sposób realizacji celów statutowych

  - współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi,

  - tworzenie odpowiednich funduszów i programów,

  - fundowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionej muzycznie młodzieży,

  - organizowanie i współorganizowanie wydarzeń artystycznych z udziałem artystów polskich i zagranicznych (koncertów symfonicznych, koncertów kameralnych, recitali, widowisk słowno-muzycznych, festiwali muzycznych, spotkań i przeglądów) w kraju i za granicą,

  - organizowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych w zakresie edukacji artystycznej o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym dla uczniów i studentów szkół i  uczelni artystycznych oraz młodych muzyków (warsztatów muzycznych, lekcji mistrzowskich, otwartych prób, konkursów muzycznych i spotkań z wybitnymi artystami i pedagogami) w kraju i za granicą,

  - udzielanie pomocy placówkom edukacyjnym w zakresie: realizacji projektów artystycznych i naukowych, zakupów instrumentów, zakupów sprzętu muzycznego i akcesoriów muzycznych, konserwacji i napraw instrumentów oraz zakupu materiałów nutowych, nagrań, książek i innych pomocy dydaktycznych,

  - organizowanie i współorganizowanie w zakresie kultury artystycznej w kraju i za granicą: międzynarodowych wymian młodzieży, międzynarodowych sympozjów, kongresów, spotkań, seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów, kursów, debat i wyjazdów studyjnych,

  - wydawanie i wspieranie wydań nagrań muzycznych i materiałów nutowych promujących muzykę polską oraz wybitne dzieła muzyki światowej, a także utalentowanych kompozytorów, instrumentalistów i wykonawców,

  - organizowanie i współorganizowanie w zakresie kultury chrześcijańskiej: zespołów, koncertów, festiwali, oraz opraw muzycznych nabożeństw,

  - organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć artystycznych w placówkach edukacyjnych, szpitalach, domach dziecka, zakładach wychowawczych,

  - organizowanie i współorganizowanie promocji artystów polskich za granicą i zagranicznych w Polsce,

  - działalność edukacyjna,

  - skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi, edukacyjnymi i naukowymi,

  - wspieranie organizacyjne i finansowe działań mających na celu budowę, naprawę i konserwację oraz rekonstrukcję, instrumentów w obiektach kościelnych i klasztornych,

  - wspieranie organizacyjne i finansowe infrastruktury związanej z prowadzeniem działalności artystycznej i edukacyjnej.

Fundacja